FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

NOVATO VRAAGT VERHOGING BIJDRAGE GEMEENTE

28 augustus 2019
 Acht erfgoed-organisaties (o.a. NoVaTo en Oud De Zilck) vragen verhoging bijdrage gemeente voor uitbreiding PCEN en nieuwe plannen.

Het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN) heeft onlangs middels een brief een officieel verzoek ingediend bij de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Noordwijk voor de verhoging van hun bijdrage in 2020, aan de acht Erfgoed-organisaties die gevestigd zijn in de vier kernen Noordwijk Zee, Noordwijk-binnen, Noordwijkerhout en De Zilk.

Brief Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN) aan de gemeenteraad en het college van B&W:
Het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk is 12 jaar geleden opgericht door het Genootschap Oud Noordwijk, de Vereniging De Oude Dorpskern en het Atlantikwall Museum Noordwijk. Vrijwel direct daarna (in 2008) is vanwege alle gepresenteerde ambitieuze plannen door de gemeente Noordwijk het zogenaamde 'Erfgoedfonds' ingesteld, waarbij de gemeente Noordwijk per jaar een bedrag van € 35.000,- beschikbaar stelt voor nieuwe initiatieven en investeringen.

Hierdoor zijn in de afgelopen jaren heel veel zaken van de grond gekomen en mede door de subsidie van de gemeente zijn veel grotere subsidiebedragen van andere instanties verkregen. Na 2008 zijn Museum Veidzicht, Stichting Kurt Carlsen en Museum Engelandvaarders aangesloten bij PCEN, welke ook mogen putten uit het Erfgoedfonds. De oorspronkelijke drie oprichters van PCEN hebben hierover nooit moeilijk gedaan.

Vorig jaar hebben wij zelfs vooruitlopend op de fusie met Noordwijkerhout ook NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen) en Genootschap Oud de Zilck uitgenodigd zich aan te sluiten. Op 1 december 2018 hebben de inmiddels acht aangesloten organisaties hun plannen voor de toekomst gepresenteerd aan de fracties van de nieuwe Gemeenteraad, op 11 juni 2019 gevolgd door een presentatie aan het College van B&W.

Zie hiervoor 'Pleitnota van de gezamenlijke Erfgoed-organisaties' d.d. 3-11-2018, tekst is onderaan dit bericht toegevoegd. Gezien de inmiddels grotere omvang van de gemeente qua inwoneraantal is een verhoging van het bedrag tot € 60.000,- voor het Erfgoedfonds ons inziens zonder meer reëel.

Vanwege daarnaast de toename van het aantal aangesloten organisaties van drie naar acht, maar vooral gezien alle gepresenteerde ambities (zie de Pleitnota) verzoeken wij u bij de vaststelling van de begroting 2020 de bijdrage te verhogen naar € 100.000,- per jaar.

Met vriendelijke groet,
namens het PCEN,
Paul de Veede, voorzitter

'Pleitnota van de gezamenlijke Erfgoed-organisaties' d.d. 3-11-2018:
Meer ondersteuning benodigd voor de realisering van diverse ambitieuze initiatieven op het gebied van 'Cultureel Erfgoed' in het nieuwe Noordwijk. Het 'Cultureel Erfgoed' in Noordwijk leeft! De aandacht en interesse voor de activiteiten van de organisaties die zich met cultureel erfgoed bezig houden is groot. En groeit nog steeds, met bezoekcijfers van thans ver boven de 30.000 per jaar.

Dit is mede te danken aan de instelling in 2008 van het 'Erfgoedfonds' door de gemeenteraad van Noordwijk, waardoor per jaar een bedrag van € 35.000,- beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe initiatieven en investeringen. Via dit jaarlijkse bedrag, dat al die jaren in goed onderling overleg tussen de diverse organisaties is verdeeld, zijn onze erfgoed-organisaties in staat gesteld om diverse uitbreidingen, exposities en andere activiteiten te financieren. Vaak kon met een (beperkte) bijdrage vanuit de gemeente veel meer subsidie worden verkregen bij andere overheden en (goede doelen)stichtingen.

Wij constateren dat ook in Noordwijkerhout en De Zilk het erfgoed enorm leeft, NoVaTo is daarvan het bewijs. En ook Noordwijkerhout Van Toen heeft mooie plannen! Gezien de fusie per 1 januari aanstaande heeft het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk daarom NoVaTo al vanaf het begin van dit jaar uitgenodigd bij haar vergaderingen.

Wij vinden het gezien de grotere omvang van de nieuwe gemeente en de toetreding (na de instelling van het 'Erfgoedfonds' in 2008) van de Stichting Kurt Carlsen, Museum Engelandvaarders, NoVaTo en Genootschap 'Oud de Zilck' dan ook redelijk dat in ieder geval het bedrag van het 'Erfgoedfonds' naar rato van de stijging van het aantal inwoners wordt verhoogd, wat concreet betekent een niveau van (afgerond) € 60.000,-. Daarmee wordt uitgaande van het huidige 'Erfgoedfonds' in Noordwijk ook Noordwijkerhout/de Zilk op een gelijkwaardig niveau geïntegreerd.

Echter, onze erfgoed-organisaties willen ten opzichte van de afgelopen jaren nog een 'extra tandje bij zetten' en hebben heel veel nieuwe/aanvullende plannen:
 • Museum Noordwijk: uitbreiding van het museum, met een scala van nieuwe onderwerpen voor tentoonstellingen zoals Landschap en Natuur, Toerisme (Badplaats en conferentieoord Noordwijk aan Zee) en Leven in de 20e eeuw.
 • Atlantikwall Museum: uitbreiding met de noordelijke gang en diverse hieraan gelegen bunkers waarbij deze permanent (jaarrond) als museum en expositieruimte kunnen worden bezocht. In een van de geschutsbunkers een authentiek geschut plaatsen, inrichting van een bunker tot filmzaal, bouwen van een maquette van batterij Noordwijk.
 • Museum Veidzicht: uitbouw Veldzicht tot een compleet (buiten)museum voor de historie van het landschap, de kruidenteelt en de circulaire plattelandseconomie.
 • Museum Engelandvaarders: uitbreiding museum. Daarnaast aanvraag bij het Museumregister, optimalisering ontvangstruimte en shop, aankoop benodigdheden voor wisseltentoonstellingen, ontwikkeling stripverhaal voor de jeugd, digitalisering collectie.
 • Stichting Kurt Carlsen: onderzoek naar mogelijke huisvesting voor de reddingsboot bij Museum Noordwijk. Promotie vuurtorenbezoek, kaartverkoop en suppoost-werk in samenwerking met andere erfgoedorganisaties.
 • Jeroens-Torenklimcommissie: uitbreiding werkend uurwerk, tentoonstelling op de 4e torenzolder en onderwijsproject basisscholen.
 • Uitbreiding van de cultuur-historische waardenkaart met de verhalen van Noordwijk, gedigitaliseerd.
 • Instellen 'Erfgoedprijs' voor het best verbeterde monument.
 • Meer bescherming erfgoed door uitbreiding van het Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen en verdere uitbreiding van het aantal Gemeentelijke/Beeldbepalende monumenten/panden.
 • Publicaties van de geschiedenis van Noordwijk Binnen in het kader van de historische rondwandelingen.
 • Publicaties van de geschiedenis van Noordwijk Binnen in het kader van de historische rondwandelingen.
 • NoVaTo: Het creëren van een extra opbergruimte voor archief en tentoonstellingsmateriaal. Verbeteren van de condities (o.a. luchtvochtigheid) in het museum. Lesproject lagere scholen met presentatiemateriaaI.
 • Genootschap 'Oud de Zilck': Het vinden van een eigen archiefruimte c.q. inforuimte, het inrichten daarvan inclusief apparatuur. Bijdrage in het uitgeven van een boek 100 jaar Heilig Hart van Jezuskerk (in 2020).

Daarbij is de ondersteuning vanuit het 'Erfgoedfonds' essentieel. Deze plannen komen namelijk bovenop de bestaande activiteiten en zullen een extra wissel trekken op de bestuurskracht van de organisaties en ondersteuning van vrijwilligers. Goede financiering en ondersteuning is hiervoor dan ook meer dan ooit een noodzakelijke voorwaarde.

Uitgaande van de vergroting van het (geografische) gebied en alle beschreven ambities willen wij de nieuwe gemeenteraad verzoeken om het plafond van het 'Erfgoedfonds' te verhogen naar € 100.000,-- per jaar, zodat onze organisaties een duidelijk signaal krijgen dat er support is om te werken aan een ambitieuze agenda, die Noordwijk stap voor stap beter op de kaart zet op cultureel erfgoed gebied.

Het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, NoVaTo en Genootschap Oud de Zilck bevelen deze aanpak gezamenlijk en van harte aan bij alle partijen die straks één nieuwe gemeenteraad gaan vormen!

Genootschap Oud Noordwijk: Leon Gujjt, voorzitter
Museum Veldzicht: Jan Hoogeveen, voorzitter
De Oude Dorpskern: Paul de Vreede, voorzitter
Atlantikwall Museum Noordwijk: Victor Salman, voorzitter
Museum Engelandvaarders: Jaap Rosen Jacobson, voorzitter
Kurt Carlsen: Henk Kok, voorzitter
NoVaTo: Abe Bader, voorzitter
Genootschap Oud de Zilck: Theo van Gijlswîjk, voorzitter

Namens alle Erfgoedorganisaties,
Paul de Vreede, voorzitter Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk.

Tekst: Redactie BON / Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN)